Administrator danych:

Właścicielem sklepu oraz Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest HOLISTA Sp. z o.o. Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 6, NIP: 6812084102

Kontakt do Administratora danych: sklep@holistapets.pl tel: 507 433 410

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych jak i interesów osób, których dane dotyczą. Dane zbierane i przetwarzane są z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem, do oznaczonych i zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. 

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

 1. Dane osobowe pobierane i przetwarzane są w celu stworzenia indywidualnych kont w sklepie oraz do zawarcia i realizacji (wysyłki na adres Użytkownika) umowy kupna sprzedaży i ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 2. Cel zbierania danych osobowych jest każdorazowo określony w zakresie podejmowanego przez Użytkownika działania.
 3. Dane osobowe mogą być pobierane i przetwarzane w celu:
  - zawarcia i realizacji umowy kupna sprzedaży (w formularzu zamówienia) w tym także do realizacji wysyłki za pośrednictwem wybranego przewoźnika oraz wystawienia dokumentu sprzedaży
  - stworzenia i prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika (w formularzu założenia konta lub podczas składania Zamówienia z zaznaczeniem odpowiedniej formuły)
  - zapisu do newslettera e-mail lub/i SMS (dane przekazywane są w formularzu zapisu do newslettera)
  -  postępowania reklamacyjnego
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z dokumentem: art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w niektórych przypadkach ich brak będzie niezbędny i może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane innym podmiotom wykonujących zlecenia na rzecz Administratora na przykład firmom kurierskim, Agencjom marketingowym, podwykonawcom usług. 

Odbiorcy danych osobowych 

W celu zawarcia i realizacji umowy kupna sprzedaży, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówień złożonych w ramach sklepu (firmy kurierskie)
 2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia indywidualnego konta w sklepie oraz do obsługi zamówień.
 2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sklep prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Prawa Użytkowników 

Prawa Użytkowników dotyczące przetwarzania i wycofywania danych osobowych wynikają z RODO. Każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe ma

 1. pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)
 2. prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
  - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 4. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:

  - prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
  - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:
  - są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
  - przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany 
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji
  - dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany samodzielnego uzupełnienie i edycji danych w koncie Użytkownika 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownika ma prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika sklepu jeśli 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO. 

Działania marketingowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe i podejmuje działania marketingowe polegające między innymi na:

  - wyświetlaniu treści i reklam graficznych dopasowanych lub nie do preferencji Użytkownika
  - przesyłaniu wiadomości newsletter e-mail lub/i SMS z komunikatami wraz z informacjami handlowymi o ile użytkownik wyraził na nie zgodę

 2. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są do profilowania, czyli dopasowania treści i komunikatów marketingowych do preferencji i zachowań Użytkownika. Dane są automatycznie przetwarzane przez: Google, Facebook, SALESmanago, FreshMail.

Pliki Cookies 

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - realizacji celów określonych powyżej w części "Działania marketingowe";
  - prowadzenia anonimowych statystyk w celach statystycznych i marketingowych.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  - „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  - „stałe” (persistent cookies) to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowe, której używa Użytkownik.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), kierowania reklam zindywidualizowanych na urządzeniach takich jak komputer, telefon komórkowy itp.
 9. Administrator przetwarza także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Sklepu (adres IP, domena)